Vyhľadávanie :

Lokalita :
Rozpočet :

0 Nájdené nehnuteľnosti

Návštevnosť :

Dnes
Včera
Tento mesiac
Celkovo
22
22
705
550003

Online (15 minutes ago):3

    Držiteľ osvedčenia Slovenskej realitnej akadémie o získanom  vzdelaní s                                                             celoštátnou platnosťou: 

                                     *  Realitný maklér - obchodovanie s nehnuteľnosťami

                                     *  Certifikovaný poradca

 Poskytujeme služby: 

Poradenstvo, konzultácie v oblasti sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti

Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

Trhové ohodnotenie nehnuteľností                                                          

 

 • Zabezpečujeme: 
  Geodetické práce
  Znalecké posudky
  Bankové hypotekárne úvery
  Stavebnú činnosť

 

 

Všeobecné obchodné podmienky (platné od 25.05.2018) : 

 

Preambula

Realitná kancelária Jozef Palatínus - REMIKA so sídlom Tajovského 539/12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44900023, zapísaná v živnostenskom registri Okresného súdu Žiar nad Hronom, číslo živnostenského registra 620-29946 (ďalej len „Realitná kancelária“, alebo „Sprostredkovateľ“) je fyzickou osobou, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venuje hlavne sprostredkovaniu kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Za účelom dosiahnutia ekonomického rozvoja a neustáleho zlepšovania poskytovaných služieb prijala Realitná kancelária tieto všeobecné obchodné podmienky , ktorými upravuje pravidlá činnosti Realitnej kancelárie pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností tak, aby Realitná kancelária na základe pokynov klienta s vynaložením odbornej starostlivosti vykonávala činnosť smerujúcu k dosiahnutiu maximálnej spokojnosti svojich klientov ako aj záujemcov o kúpu, predaj alebo prenájom nehnuteľností v ponuke Realitnej kancelárie.

Článok I. Všeobecné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv a písomných dohôd s klientmi Realitnej kancelárie a tretími osobami (záujemcami). Všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú v danom /konkrétnom/ obchodnom prípade výslovne zmenené alebo vylúčené.
 2. V prípade, ak všeobecné obchodné podmienky nebudú vytlačené, a priamo nebudú tvoriť súčasť zmlúv, budú uverejnené, a voľne prístupné pre každého klienta na domovskej stránke Realitnej kancelárie (www.remika.sk).
 3. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická, či právnická osoba, ktorej Realitná kancelária poskytuje realitné služby na základe písomnej zmluvy, alebo dohody (ďalej len ako "Dohoda") o sprostredkovaní.
 4. Predmetom všeobecných obchodných podmienok sú ponúkané realitné služby a produkty Realitnej kancelárie, úprava vzájomných vzťahov medzi Realitnou kanceláriou a jej zmluvnými partnermi, odstúpenie od Dohody a stanovenie zodpovednosti za škodu. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené všeobecné obchodné podmienky sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného a/ alebo Občianskeho zákonníka v platnom znení a to podľa toho, či zmluvnou stranou je podnikateľský alebo nepodnikateľský subjekt.

Článok II. Organizačná štruktúra Realitnej kancelárie

 1. Realitná kancelária Jozef Palatínus - REMIKA so sídlom Tajovského 539/12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44900023, zapísaná v živnostenskom registri Okresného súdu Žiar nad Hronom, číslo živnostenského registra 620-29946 zabezpečuje metodické, materiálne, finančné a personálne vedenie.
 2. Realitný maklér je samostatným právnym subjektom t. j. fyzická osoba.
 3. Realitná kancelária vykonáva činnosť pod obchodnou značkou Realitná kancelária „Jozef Palatínus – REMIKA“ sa riadi: Etickým kódexom, Reklamačným poriadkom, Všeobecnými obchodnými podmienkami pre Realitnú kanceláriu „Jozef Palatínus - REMIKA“.a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok III. Predmet činnosti a systém práce

 1. Realitná kancelária poskytuje najmä nasledovné služby:
 2. a) Oslovovanie, vyhľadávanie a priame kontaktovanie záujemcov o kúpu alebo predaj nehnuteľností.
 3. b) Zabezpečuje dokumentáciu, ktorá bezprostredne súvisí s obchodným prípadom. Sú to najmä listy vlastníctva, výpisy z katastrálnej mapy, geometrické plány a podobné.
 4. c) Zabezpečuje vypracovanie príslušných zmlúv súvisiacich s obchodnými prípadmi.
 5. d) Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitnú činnosť) vykonáva Realitná kancelária na základe Dohody o sprostredkovaní v zmysle 774 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi Realitnou kanceláriou na strane poskytovateľa realitných služieb a Klientom fyzickej osoby – nepodnikateľa alebo v prípade fyzickej alebo právnickej osoby- podnikateľa v zmysle § 642 a nasl. Obchodného zákonníka na strane užívateľa poskytovanej realitnej služby, vrátane všetkých zmluvných dokumentov, resp. príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Dohody o poskytovaní realitných služieb, sa ďalej súhrnne označujú len ako „Dohoda“. Predmetom tejto zmluvy sú ponúkané nehnuteľnosti, ktoré môžu byť zverejňované aj vo verejne prístupných databázach Realitnou kanceláriou. Táto zmluva zaväzuje klienta uhradiť stanovenú zmluvnú odmenu Realitnej kancelárii len v prípade, ak k predaju danej nehnuteľnosti dôjde pričinením Sprostredkovateľa. Stanovuje zásadné podmienky predaja tak, ako ich určí klient a súčasne stanovuje tiež zmluvnú odmenu za sprostredkovanie predaja, nájmu nehnuteľnosti.
 6. Celková odmena, za poskytnutie služieb, respektíve plnenie záväzkov podľa Dohody s Realitnou kanceláriou, sa ďalej označuje len ako “Odmena”.
 7. a) Poskytnuté služby zahrnuté v odmene:
  Poskytnuté služby zahrnuté v odmene Realitnej kancelárie sú pri každom
  • jednom obchodnom prípade presne definované v Dohode s Realitnou kanceláriou.
  • b) Náklady a poplatky, ktoré zvyčajne nie sú zahrnuté v odmene:
   Registračné poplatky na úradoch, poplatky za znalecké posudky k nehnuteľnosti, poplatky za výpisy listu vlastníctva a snímky z katastrálnej mapy, geometrické plány a iné doklady k spracovaniu zmlúv a právnych dokumentov hradí Klient/Záujemca, poplatky za zrýchlené konanie na katastrálnom úrade, pokiaľ to nie je inak definované v Dohode s Realitnou kanceláriou.
  • Doklady potrebné pre sprostredkovateľskú činnosť realitnej kancelárie:
  • a) Predaj, kúpa, nájom, prenájom a výmena bytu:
   Aktuálny list vlastníctva spôsobilý na právne úkony, snímka z katastrálnej mapy (ak je vo vlastníctve resp. spoluvlastníctve pozemok), zmluva o predchádzajúcom prevode bytu do vlastníctva, stavebný pôdorys bytu (alebo stavebný nákres), písomný súhlas a plná moc spoluvlastníkov k predaju, nájmu bytu.
  • b) Predaj, kúpa, nájom, prenájom rodinného domu, stavby, nebytových priestorov:
   Aktuálny list vlastníctva spôsobilý na právne úkony, snímka z katastrálnej mapy, alebo geometrický plán, kópia pôdorysu podlaží zo stavebných plánov, písomný súhlas a plnú moc spoluvlastníkov k predaju, nájmu nehnuteľnosti.
 8. c) Predaj, kúpa, nájom, prenájom pozemku:
  Snímka z katastrálnej mapy resp. aktuálny geometrický plán (snímka z pozemkovej mapy), aktuálny list vlastníctva (resp. spoluvlastníctva) spôsobilý na právne úkony, aktuálne územnoplánovacie informácie potvrdené príslušným orgánom, spôsobilé na právne úkony.

Článok IV. Vznik Dohody

 1. Realitná kancelária „Jozef Palatínus - REMIKA“ predkladá svojim Klientom typový návrh Dohody.
 2. Odchýliť sa alebo vykonať zmeny a doplnenia tejto typovej Dohody je možné len vo výnimočných prípadoch a po odsúhlasení všetkými dotknutými zmluvnými stranami.
 3. Dohoda môže byt uzatvorená buď ako výhradná (exkluzívna), výhradná s dodatkom (poloexkluzívna) alebo ako nevýhradná (neexkluzívna).
 4. Za účelom realizácie obchodného prípadu je Klient povinný okrem predloženia všetkých potrebných dokladov a dokumentov, týkajúcich sa predmetného obchodného prípadu, poskytnúť aj maximálnu súčinnosť pre hladký priebeh obchodného prípadu, ako aj pre zápis práv na príslušných katastrálnych úradoch, resp. iných orgánoch štátnej správy/ samosprávy.
  5. Dohoda sa považuje za riadne uzatvorenú okamihom jej podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
 5. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, pokiaľ nie je v Dohode uvedené inak, s presne určeným a v Dohode uvedeným dátumom skončenia platnosti a účinnosti.
 6. Realitná kancelária je viazaná predloženým návrhom Dohody po dobu tridsiatich (30) kalendárnych dní od jej predloženia záujemcovi o poskytovanie Služieb.

Článok V. Zánik Dohody

 1. Dohoda zaniká:
 2. a) skončením platnosti a účinnosti Dohody (ak bola uzatvorená na dobu určitú)
 3. b) splnením účelu, na ktorý bola Dohoda uzatvorená
 4. c) písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán
 5. d) písomnou výpoveďou, doručenou druhej zmluvnej strany
 6. Realitná kancelária je oprávnená vypovedať Dohodu z technických dôvodov, ak nemôže ďalej poskytovať Klientovi Služby v dohodnutom rozsahu alebo potrebnej kvalite.
 7. Ak sa jedná o Dohodu na dobu neurčitú, klient môže písomne vypovedať Dohodu z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez uvedenia dôvodu, pričom z doručenej písomnej výpovede musí byť Realitnej kancelárii zrejmé, koho a akej veci sa predmetná výpoveď Dohody týka.
 8. Ak v Dohode nie je stanovené inak, výpovedná lehota je jeden (1) kalendárny mesiac a je rovnaká pre obe zmluvné strany. Začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď riadne doručená druhej zmluvnej strane a uplynie posledným dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď Dohody riadne doručená druhej zmluvnej strane s tým, že platnosť Dohody na základe jej výpovede niektorou zo zmluvných strán zanikne uplynutím posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie výpovedná lehota. Tento bod platí len ak sa jedná o Dohodu na dobu neurčitú.
 9. Dohodu možno ukončiť aj písomným odstúpením od Dohody za podmienok a spôsobom stanoveným všeobecnými obchodnými podmienkami a Zákonom. Dohoda zaniká písomným odstúpením, pričom každá zo Zmluvných strán môže od Dohody odstúpiť ak druhá Zmluvná strana závažným spôsobom porušila povinnosť vyplývajúcu z Dohody a v lehote 5 dní od výzvy oprávnenej Zmluvnej strany nebola vykonaná náprava. Pod závažným spôsobom sa rozumie taký spôsob, ak strana porušujúca Dohodu vedela v čase jej uzavretia alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Dohody, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Dohody. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie Dohody nie je závažné. Odstúpením sa Dohoda zrušuje od počiatku, pričom oznámenie o odstúpení musí byť doručené druhej Zmluvnej strane. Ustanovenie v tomto bode platí pri Dohode na dobu určitú.
 10. Realitná kancelária je oprávnená odstúpiť od Dohody, ak Klient:
 11. a) nezaplatil niektorý zo svojich peňažných záväzkov, ktorý mu vznikol voči Realitnej kancelárii z Dohody alebo v súvislosti s Dohodou, do tridsiatich (30) kalendárnych dní po dni splatnosti týchto peňažných záväzkov
 12. b) opakovane porušuje ustanovenia Dohody alebo všeobecné obchodné podmienky
 13. c) predložil doklady alebo dokumenty obsahujúce nepravdivé údaje, týkajúce sa jeho identifikácie alebo Nehnuteľnosti
 14. d) nesplnil ktorúkoľvek z oznamovacích povinností stanovených všeobecnými obchodnými podmienkami alebo Dohodou
 15. e) protiprávnym konaním alebo akýmkoľvek iným spôsobom opakovane zneužíva Služby
 16. f) je v úpadku alebo vstúpil do likvidácie
 17. g) na Klienta bol vyhlásený konkurz alebo konkurz na majetok Klienta bol zamietnutý pre nedostatok majetku
 18. h) na majetok Klienta bola nariadená exekúcia
 19. i) pri vypĺňaní Dohody poskytol nepravdivé, neúplné alebo nesprávne údaje a informácie ohľadne predmetnej Nehnuteľnosti, alebo ak neskôr vyjdú najavo skutočnosti, o ktorých Klient mal a/alebo mohol vedieť, a ktoré sú spôsobilé zmariť realizáciu obchodného prípadu, resp. pre ktoré nie je možné zrealizovať obchodný prípad.
 20. Klient je oprávnený písomne odstúpiť od Dohody, ak Realitná kancelária:
 21. a) opakovane, ani po reklamácii, neposkytuje Služby podľa Dohody
 22. b) od výhradnej (exkluzívnej) Dohody je Klient oprávnený odstúpiť v prípade, ak je Realitná kancelária počas doby trvania Dohody nečinná a nevyvíja aktivitu, smerujúcu k realizácii požiadavky Klienta a obchodného prípadu, a to najmenej po dobu tridsiatich (30) kalendárnych dní.
 23. Odstúpením od Dohody z dôvodov uvedených vo všeobecných obchodných podmienkach zaniká v deň nasledujúci po dni, v ktorom bolo oznámenie o odstúpení riadne doručené druhej zmluvnej strane.
 24. Realitná kancelária zašle Klientovi po zániku Dohody konečné vyúčtovanie poskytnutých Služieb, ktoré je Klient povinný uhradiť.

Článok VI. Sankcie

 1. V prípade, ak:
 2. a) Klient, po podpísaní výhradnej (exkluzívnej) Dohody s Realitnou kanceláriou, uzatvorí zmluvy na predmetnú Nehnuteľnosť s akoukoľvek treťou osobou bez vedomia Realitnej kancelárie a bez toho, aby bola uhradená dohodnutá Odmena Realitnej kancelárie, alebo
 3. b) Klient uzatvorí Kúpnu zmluvu s treťou osobou, ktorú mu označila Realitná kancelária ako osobu vhodnú na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na predmetnú Nehnuteľnosť bez vedomia Realitnej kancelárie a bez toho, aby bola uhradená dohodnutá Odmena Realitnej kancelárii, alebo
 4. c) Realitná kancelária obstará tretiu osobu, ktorá spĺňa podmienky záujemcu a je pripravená uhradiť Klientovi dohodnutú cenu podľa Dohody najneskôr v deň uzatvorenia Kúpnej zmluvy, a Klient aj napriek tomu odmietne uzatvoriť takúto Kúpnu zmluvu s treťou osobou, alebo
 5. d) Klient zmarí rokovania spojené s prípravou a uzatvorením Kúpnej zmluvy s treťou osobou, či už svojou nečinnosťou alebo úmyselným konaním, sa Klient zaväzuje uhradiť Realitnej kancelárii zmluvnú pokutu, a to:

– v prípade predaja Nehnuteľnosti vo výške päť percent (5%) z ceny Nehnuteľnosti stanovenej Dohodou a v prípade prenájmu vo výške jedno mesačného (1) nájomného stanoveného v danej Dohode.

 1. Zmluvná pokuta je splatná do piatich (5) pracovných dní odo dňa vzniku nároku. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Realitnej kancelárie na náhradu škody a ušlého zisku.
 2. Realitná kancelária a Klient sa zaväzujú, že vzájomné pohľadávky, ktoré im vzniknú z obchodno-záväzkových vzťahov budú do budúcnosti riešiť vzájomným zápočtom pohľadávok, v zmysle § 774 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi Realitnou kanceláriou na strane poskytovateľa realitných služieb a Klientom fyzickej osoby – nepodnikateľa alebo v prípade fyickej alebo právnickej osoby- podnikateľa v zmysle § 642 a nasl. Obchodného zákonníka
 3. V prípade omeškania s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku Klienta je Realitná kancelária oprávnená fakturovať Klientovi úroky z omeškania vo výške 0,05% (slovom: päť stotín percenta) z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania, až do jej úplného zaplatenia s tým, že nárok na náhradu škody Realitnej kancelárie nie je týmto ustanovením všeobecných obchodných podmienok dotknutý.

Článok VII. Zmena zmluvných dokumentov

 1. Jozef Palatínus - REMIKA si vyhradzuje právo na akúkoľvek jednostrannú zmenu všeobecných obchodných podmienok, pričom táto zmena sa nedotkne Dohôd uzatvorených pred dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmenených všeobecných obchodných podmienok. V prípade rozporu medzi týmito všeobecnými podmienkami a Dohody, majú ustanovenia Dohody prednosť.
 2. Dohodu je možné meniť výlučne po dohode oboch zmluvných strán, a len vo výnimočných prípadoch formou písomne uzatvoreného Dodatku. Dodatok je možné uzatvoriť aj písomnou akceptáciou žiadosti Klienta Realitnou kanceláriou.

Článok VIII. Doručovanie

 1. Všetky informácie, posielané Realitnou kanceláriou Klientovi v súvislosti so Zmluvnými dokumentami faxom, elektronickou poštou alebo formou listu, sa považujú za riadne doručené Klientovi uplynutím piatich (5) kalendárnych dní odo dňa ich zaslania Klientovi na jeho poslednú známu adresu trvalého pobytu/sídla, uvedenú v záhlaví Dohody, prípadne na akúkoľvek inú adresu písomne oznámenú Realitnej kancelárii.
 2. Ak nie je možné Klientovi doručiť akúkoľvek Faktúru zasielanú v súvislosti so Zmluvnými dokumentmi na jeho poslednú známu adresu trvalého pobytu/ sídla, považuje sa táto zásielka za doručenú dňom, keď osoba, oprávnená na doručovanie poštových zásielok, oznámi Realitnej kancelárii, že poštovú zásielku nemožno Klientovi doručiť (tzn. adresát je neznámy, zásielka neprevzatá v odbernej lehote, adresát nezastihnutý, nedostatočná adresa, prípadne adresát odmietol prevziať zásielku).

Článok IX. Ochrana osobných údajov, mlčanlivosť

 1. Realitná kancelária sa zaväzuje v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018. zachovávať mlčanlivosť o všetkých jej poskytnutých osobných údajoch, chrániť ich pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním.
 2. Realitná kancelária je oprávnená na spracovanie a uchovanie osobných údajov (meno, priezvisko, akademický titul, adresa, rodné číslo, číslo preukazu totožnosti a štátna príslušnosť, ak ide o fyzickú osobu; obchodné meno, sídlo/ miesto podnikania, IČO, DIČ, prípadne údaje o štatutárnom orgáne, resp. osobe oprávnenej konať za spoločnosť/ fyzickú osobu podnikateľa) uvedených v Dohode, a to za účelom poskytovania Služieb, predovšetkým uzatvorenia a plnenia Dohody, jej zmeny alebo ukončenia, vyúčtovania Odmeny alebo prípadných ďalších Nákladov, evidencie pohľadávok a podávania informácií Klientovi.
 3. Realitná kancelária je oprávnená spracovávať a uchovávať osobné údaje v zmysle Čl. X. ods. 1. Všeobecných obchodných podmienok počas doby trvania platného zmluvného vzťahu Klienta s Realitnou kanceláriou, ako aj po jeho skončení, ak je to potrebné na vyúčtovanie, úhradu, evidenciu a vymáhanie pohľadávok, alebo na splnenie iných povinností, uložených zákonom.
 4. V súvislosti s Dôvernými informáciami, sprístupnenými druhej strane, sa každá zmluvná strana zaväzuje:
 5. a) počas trvania Dohody, ako aj po jej ukončení, zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek Dôverných informáciách a tieto informácie nereprodukovať a neposkytovať tretím stranám alebo ich iným spôsobom využívať;
 6. b) sprístupňovať Dôverné informácie tretím stranám iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
 7. Klient podpisom Dohody vyslovuje svoj súhlas s tým, že Realitná kancelária bude spracovávať jeho osobné údaje za účelom plnenia povinností alebo uplatnenia zákonných práv Realitnej kancelárie zodpovednej za spracúvanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.
 8. Klient podpisom Dohody tiež udeľuje Realitnej kancelárii svoj súhlas s uchovávaním osobných údajov v rozsahu danom všeobecnými obchodnými podmienkami, ako aj za účelom ich poskytnutia tretím stranám, ak je to potrebné pre poskytovanie Služieb alebo evidenciu a vymáhanie pohľadávok za poskytnuté Služby. Svoj súhlas môže Klient kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným Realitnej kancelárii.
 9. Podpisom Dohody udeľuje Klient Realitnej kancelárii súhlas na uvádzanie svojho mena a priezviska, obce (v ktorej má trvalý pobyt) pri fyzických osobách/obchodného mena, obce (v ktorej má sídlo) pri právnických osobách alebo fyzických osobách – podnikateľoch, a svojho loga/ značky za účelom ich použitia ako referencie pri marketingových aktivitách Realitnej kancelárii.

Článok X. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli prijaté dňa 26.10.2015, kedy nadobudli platnosť a účinnosť.
 2. Každá platne uzatvorená Dohoda sa riadi aktuálnymi všeobecnými obchodnými podmienkami.
 3. Každá aktualizácia alebo zmena všeobecných obchodných podmienok bude zverejnená po jej doplnení na webovej stránke Realitnej kancelárie, www.remika.sk.
 4. Zmluvné dokumenty predstavujú jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu Dohody, pričom tieto nahrádzajú všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok, dotýkajúcich sa predmetu Dohody.
 5. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré sú založené Dohodou, ktoré však Dohoda výslovne neupravuje, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 6. Záväzky zmluvných strán prekračujúce dobu platnosti Dohody zostávajú v platnosti aj po jej zániku.
 7. V prípade, že sa niektoré z ustanovení Zmluvných dokumentov stane neplatným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení Dohody a všeobecných obchodných podmienok. Neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením Zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré je svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu Dohody a všeobecných obchodných podmienok a najlepšie vystihuje zámer zmluvných strán.

8. Klient podpisom Dohody potvrdzuje, že mal možnosť oboznámiť sa s obsahom všeobecných obchodných podmienok, že si všeobecné obchodné podmienky pozorne prečítal, všetky ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto všeobecným obchodným podmienkam v celom ich rozsahu porozumel, súhlasí s nimi, na dôkaz čoho pripojil k Dohode svoj vlastnoručný podpis.

 

Reklamačný poriadok:

 Prevádzkovateľa Jozef Palatínus - REMIKA so sídlom Tajovského 539/12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44900023, zapísaná v živnostenskom registri Okresného súdu Žiar nad Hronom, číslo živnostenského registra 620-29946.

 

 1. Jozef Palatínus je fyzická osoba podnikajúca na území Slovenskej republiky, zapísaná v Živnostenskom registri, IČO: 44900023, DIČ: DIČ: 1077832107 so sídlom: so sídlom Tajovského 539/12, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, na základe predmetu činnosti:
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností

 

 1. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej Jozef Palatínus poskytuje svoje služby na základe vyššie uvedeného predmetu činnosti.
 2. Ak klient usúdi, že služby poskytované Jozefom Palatínusom sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť výhradu / výhrady (ďalej len „reklamácia/reklamácie“ a) poštou na adresu: Jozef Palatínus – REMIKA, sídlom: so sídlom Tajovského 539/12, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, b) elektronicky na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., c) telefonicky na čísle 0907 362248. Jozef Palatínus a klient sa v prípade telefonického kontaktu dojednajú na ďalšom postupe ohľadne podania a spísania reklamácie, postupu pri jej riešení atď.
 3. Jozef Palatínus spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u neho uplatnená, reklamačný protokol v papierovej forme. Rovnopis alebo kópiu reklamačného poriadku si ponecháva aj klient podávajúci reklamáciu.5.
 4. Klient je povinný uplatniť reklamáciu písomne s vlastnoručným podpisom a je povinný ju spísať určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom dokázať - preukázať, najmä predložením právne relevantných dokladov, ktoré je povinný obstarať na svoje vlastné náklady. Klient je ďalej v tejto reklamácii povinný uviesť aj práva, ktoré týmto spôsobom voči Jozefovi Palatínusovi uplatňuje a ktoré nie je oprávnený neskôr meniť bez súhlasu Jozefa Palatínusa.6.
 5. Jozef Palatínus klientovi podávajúcemu reklamáciu, potvrdí prijatie reklamácie.7.
 6. Jozef Palatínus preskúma opodstatnenosť reklamácie a uzná ju ako oprávnenú, alebo neoprávnenú.8.
 7. Klient je povinný Jozefovi Palatínusovi poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti.9.
 8. Vybavenie reklamácie sa uskutoční ihneď, prípadne v odôvodnených prípadoch do 3 dní. Ak to nie je možné, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu reklamovanej služby, klient je o vybavení reklamácie upovedomený najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.10.
 9. Pokiaľ Jozef Palatínus uzná reklamáciu za oprávnenú, poskytne klientovi náhradu vo forme zľavy na reklamovanú službu alebo iné plnenie.11.
 10. Neuznané reklamácie oprávňujú klienta na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk Jozefa Palatínusa, ktorý reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie oznámi klientovi.
 11. Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje Jozef Palatínus dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.13.
 12. Ostatné právne vzťahy medzi Jozefom Palatínusom a klientom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi Jozefom Palatínusom a klientom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR, a to v tomto poradí.14.
 13. Jozef Palatínus je oprávnený z dôvodu zmien vo svojej obchodnej politike alebo zmien právnych predpisov na území SR, alebo na základe vývoja právneho alebo podnikateľského prostredia, alebo v záujme bezpečného fungovania informačného systému, alebo minimalizácie rizika, tento Reklamačný poriadok kedykoľvek meniť, alebo dopĺňať.15.
 14. Jozef Palatínus určí zverejnením, alebo vo svojich prevádzkach, alebo na svojej internetovej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku. Za vady služieb nemožno považovať čerpanie služieb menšieho rozsahu spôsobené samotnými okolnosťami vyššej moci – napr. povodeň, snehová kalamita, víchrica, krupobitie, poškodenie bleskom, vrátane prerušenia dodávok elektrickej energie alebo vody.16.
 15. Jozef Palatínus spracováva osobné údaje v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 25.05..2018

                                

 

                                                           CENNÍK SLUŽIEB

 

 • - trhové ohodnotenie nehnuteľností v meste Banská Bystrica: dohodou, do 50 €
 • - trhové ohodnotenie nehnuteľností mimo mesta Banská Bystrica a do 100 km: dohodou, do 100 €
 • - trhové ohodnotenie nehnuteľností nad 100 km: sa nevykonáva.
 • - sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností do 20 km: vo výške mesačného nájmu bez započítaných nákladov za spotrebované energie
 • - sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností nad 20 km: sa nevykonáva
 • - sprostredkovanie predaja, kúpy nehnuteľností do 20 km pri cene:

     do 20.000 €: dohodou, do 1.000 €

     20.000 € - 50.000 €: dohodou, do 2.000 €

     50.000 € - 100.000 €: dohodou, do 3.000 €

 • - sprostredkovanie predaja, kúpy nehnuteľností od 20 km do 100 km pri cene:

     do 20.000 €: dohodou, do 1.500 €

     20.000 € - 50.000 €: dohodou, do 3.000 €

     50.000 € - 100.000 €: dohodou, do 5.000 €

     nad 100.000 €: dohodou, do 6,5 % z kúpnej ceny.

-   sprostredkovanie predaja, kúpy nehnuteľností nad 100 km: sa   bežne nevykonáva

Vzdialenosti sa merajú od sídla realitnej kancelárie Jozef Palatínus – REMIKA až po nehnuteľnosť jednosmerne.

 

Našu províziu hradí spravidla kupujúci/nájomca a jej výška sa môže meniť, ak sa dohodlo individuálne inak.

Ceny všetkých nehnuteľností v našej ponuke sú uvedené s našou províziou, v ktorej nie sú zahrnuté náklady kupujúcich s vybavovaním si úveru a podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností..

Provízia sa spravidla pripočítava k Vašej požadovanej cene za nehnuteľnosť, ak nie je dohodnuté inak.

 

Provízia zahŕňa:

- obhliadka nehnuteľnosti pre jej zaradenie do ponuky

- nafotenie nehnuteľnosti a úprava fotografií pre použitie v elektronickej komunikácii

- inzercia na našej webovej stránke

- zabezpečenie: vypracovanie rezervačnej zmluvy, zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kúpnej zmluvy, nájomnej zmluvy.

- návrh na vklad pre príslušný Okresný úrad- katastrálny odbor

- zabezpečenie: poradenstvo a sprostredkovanie v oblasti úveru

- výpis z listu vlastníctva použiteľného nie na právne účely

 

Obhliadky nehnuteľností (ceny pre záujemcov o kúpu):

- do 30 km / 15 € / obhliadka

- do 60 km / 20 € / obhliadka

- do 100 km / 30 € / obhliadka

V prípade, ak záujemca kúpi nehnuteľnosť prostredníctvom našej spoločnosti, uhradený poplatok za obhliadku mu bude vrátený.

Paušálna náhrada škody Sprostredkovateľa:

500,- € do 3 mesiacov od uzatvorenia Dohody/Zmluvy o sprostredkovaní, pripočítajúc 100,- € za každý ďalší započatý mesiac. Zahrňuje všetky jeho výdavky spojené s činnosťami Sprostredkovateľa, akými sú napr. čas, cestovné, inzercia a pod., okrem prípadu, ak sa pristúpilo k právnemu servisu, najmä k poradenstvu a vypracovaniu zmluvných dokumentov vedúcich ku zmene vlastníckych/nájomných práv, navyšuje sa o sumu 500,- €. Tým nie je dotknuté právo Sprostredkovateľa na vyplatenie provízie za podmienok dohodnutých v Dohode/Zmluve. Paušálnu náhradu škody je Predávajúci povinný zaplatiť do 10 pracovných dní od prevzatia výzvy Sprostredkovateľa na jej zaplatenie. 

Odstúpenie Predávajúceho od Dohody/Zmluvy o výhradnom sprostredkovaní medzi ním a Sprostredkovateľom:

Pokiaľ sa Predávajúci rozhodne svojvoľne Dohodu/Zmluvu vypovedať bez toho, aby Sprostredkovateľ v nej porušil svoje záväzky a povinnosti, je povinný Sprostredkovateľovi zaplatiť celú výšku provízie. Tým nie je dotknuté právo Sprostredkovateľa na vyplatenie zmluvnej pokuty za podmienok dohodnutých v Dohode/Zmluve. Províziu je Predávajúci povinný zaplatiť do 10 pracovných dní od prevzatia výzvy Sprostredkovateľa na jej zaplatenie.

 Odstúpenie Budúceho kupujúceho od Dohody/Zmluvy:

Pokiaľ Budúci kupujúci na základe Rezervačnej dohody/zmluvy (bez zákonného alebo zmluvného dôvodu) odmietne uzavrieť Kúpnu zmluvu z dôvodov na jeho strane, je povinný zaplatiť Sprostredkovateľovi paušálnu náhradu škody (za čas, cestovné, právny servis, kolky a pod.) spolu vo výške 500,- €, ak nie je v Dohode/Zmluve s ním uvedené ináč a riešenie sporu sa právnou cestou nezačalo. Tým nie je dotknuté právo Sprostredkovateľa na vyplatenie odmeny/provízie za podmienok dohodnutých v Dohode/Zmluve s Budúcim predávajúcim.

Zabezpečenie listín v prípade, ak klient nedisponuje listinami potrebnými na právne úkony a ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť tieto listiny:

Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

 

 1. a) z úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a
 2. b) paušálnej sumy 20 € ako náhradu za strávený čas a
 3. c) náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,4 € / km, ak vzdialenosť medzi realitnou kanceláriou Jozef Palatínus – REMIKA a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva je viac ako 20 km. Toto neplatí v prípade, ak tieto listiny je možné vyžiadať písomne, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty a nie je to naliehavé. V takomto prípade hradí klient len poštovné.

 

V prípade pochybnosti o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky: www.google.com/maps - „Trasa“

 

Odmena pre realitné kancelárie:

Ak iná realitná kancelária nájde kupujúceho nehnuteľnosti, ktorú my ponúkame, delíme sa s ňou o províziu v pomere 60/40 (60% pre našu realitnú kanceláriu)

 

Ceny sú konečné. Poplatky spojené s prevodom nehnuteľností: sú v zmysle zmluvy o sprostredkovaní, alebo dohodou. Nie sme platcami DPH. Platnosť cenníka je od 25.05.2018.

 

Pravidlá ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa Jozef Palatínus – REMIKA (ďalej aj ako „realitná kancelária“, alebo len „RK“) v súlade s GDPR a zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Osobné údaje klientov (ďalej len „“) starostlivo strážime a ich chránime. Prijali sme nasledovné pravidlá a zaväzujeme sa ich dodržiavať.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov:

 1. Vzťah RK k spracúvaniu OÚ
 2. Účel spracúvania OÚ
 3. Kategórie OÚ
 4. Právny základ
 5. Príjemcovia a dohľad RK
 6. Prenos OÚ       do tretej krajiny
 7. Doba uchovávania OÚ
 8. Rozhodovanie a profilovanie automatizovanej existencie OÚ
 9. Práva klienta

 

 1. Vzťah RK k spracúvaniu OÚ

Prevádzkovateľ spracováva OÚ, ktoré ste mu poskytli a to vo vlastnom mene. Vymedzí ich účel a prostriedky spracúvania.

 

 1. Účel spracúvania OÚ
 • - v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu identifikuje Vás RK ako klienta podľa rodného čísla, dátumu narodenia, adresy pobytu, št. občianstva, osobného preukazu s Vašimi údajmi, prípadne aj telefónneho čísla, zamestnania, emailu.
 • - pre povinnosti, záväzky a vyhlásenia vyplývajúce s uzatvorenej zmluvy/dohody medzi Vami a RK.

 3. Kategórie OÚ

 • - za účelom vykonania opatrení v zmysle Vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy a následne jej plnenie a v zmysle zákona o overení identifikácie podľa § 7 ods. 1 zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresy pobytov, štátne občianstvo, číslo a druh dokladu totožnosti
 • - iné OÚ pre hodnotenie rizík identifikácie podľa § 7 ods. 2 zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, údaje o zamestnaní a zamestnávateľovi.
 • - kontaktné OÚ na vykonanie opatrení na základe Vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy a jej následné plnenie: korenšpodenčná a elektronická adresa pre doručovanie pošty, telefónne číslo.
 • - OÚ doplňujúce o vyhlásení o spôsobilosti pre právne úkony, o čísle bankového účtu a úverovej spôsobilosti: pre plnenie zmluvy o sprostredkovaní

 

 1. Právny základ spracovávania OÚ

Vyplývajúci zo zákona overení identifikácie podľa § 7 ods. 1 a hodnotenia rizík identifikácie podľa § 7 ods. 2 zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pre uzatvorenie zmluvného vzťahu a následne plnenie zmluvy.

 

Poskytnúť a spracovávať OÚ je nevyhnutné pre plnenie zmluvy/dohody medzi nami. Neposkytnutím potrebných OÚ nie je možné sprostredkovať predaj, kúpu, prenájom nehnuteľnosti.

 

Svoj súhlas na zasielanie obchodných alebo marketingových oznámení môžete kedykoľvek odvolať tak, ako ste ho udelili.

 

 1. Príjemcovia OÚ a dohľad RK

Zákon Vám zaručuje, že RK, alebo osoba ktorá v jej mene na jej pokyny koná bude spracovávať Vaše OÚ len v zmysle zákona alebo medzinárodných zmlúv a predpisov, s ktorými je Slovensko viazané.

Príjemcovia OÚ sú daní zo zákona, ako sú štátne orgány, subjekty verejnej správy, alebo aj tretie osoby, ktorými sú finanční, odborní, právny poradcovia, Ombudsman.

 

 1. Prenos OÚ do tretej krajiny

Mimo krajín Európskej únie nie je dôvod Vaše OÚ prenášať a tak sa ani nepredpokladá, že by sa tam preniesli.

 

 1. Doba uchovávania OÚ

OÚ sa uchovávajú v RK len v rozsahu trvania záväzkov, práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu na základe uzatvorených zmlúv s Vami.

V zmysle zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach je zákonná povinnosť uchovávať 5 rokov každý registratúrny záznam, tým RK bude uchovávať Vaše OÚ len za týmto účelom.

 

 1. Rozhodovanie a profilovanie automatizovanej existencie OÚ

Automatizované a profilovanie Vašich OÚ sa neuskutočňuje.

 

 1. Práva klienta

- Ak evidujeme Vaše nesprávne OÚ, môžete kedykoľvek RK požiadať o ich opravu a RK je povinná tak urobiť neodkladne. Takisto môžete požiadať o doplnenie svojich OÚ, až by to bolo potrebné.

- V prípade splnenia účelu získaných a spracúvaných Vašich OÚ, máte právo požiadaním RK o ich neodkladný výmaz, okrem tých, ktoré vymedzuje zákon.

- Na spracúvanie Vašich OÚ máte právo požiadať RK o ich obmedzenie a to v prípadoch ak namietate ich rozsahu a dôvodu spracúvania (a to dovtedy, pokiaľ RK si neoverí oprávnenosť Vašich dôvodov), sú nesprávne (dokiaľ si RK neoverí ich správnosť), sú nad rámec zákona (nevymažú sa, len požiadate o ich obmedzenie), ak splnili svoj účel pre RK a potrebujete ich na uplatnenie si svojho právneho nároku.

- Vaše OÚ si môžete na základe Vašej žiadosti nechať preniesť elektronicky (ak je to technicky možné) k ďalšiemu prevádzkovateľovi a to z dôvodov ich spracúvania za účelom plnenia zmluvy, ktorej ste účastníkom ako zmluvná strana, opatrením pred jej uzatvorením na základe Vašej žiadosti, alebo na základe Vášho súhlasu.

- Namietať spracúvať Vaše OÚ môžete, ak nechcete, aby boli použité na akýkoľvek marketing v akomkoľvek rozsahu, alebo na účel oprávneného záujmu RK alebo tretej strany.

RK môžete požiadať o Vaše OÚ ktoré ste jej poskytli a to v strojovo čitateľnom formáte bežne používanom.

 

- Na RK sa môžete kedykoľvek obrátiť v prípade uplatnenia si Vašich práv a to osobne v jej sídle, písomne slov. poštou, alebo elektronicky. Všetky kontakty RK sú uvedené na každom tlačivu/zmluve, ktoré ste podpísali, alebo aj na webovej stránke www.remika.sk. Na úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ako dohľadový orgán sa môžete obrátiť, ak sa budete domnievať, že Vaše OÚ nie sú spracúvané v súlade so súčasnou platnou právnou úpravou.

Jozef Palatínus - REMIKA

Tajovského 539/12, 965 01 Žiar nad Hronom

Tlf.: 0907 362 248, info@remika.sk